Algemene voorwaarden

Tot stand gekomen op 17 Oktober 2016. 

Algemene Voorwaarden PTRTraprenovatie, gevestigd aan Lobeliastraat 156, 1616 XN Hoogkarspel,  ingeschreven bij de KvK onder nummer 37163244. 

Definities 

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis  gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

Algemene  

voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld. 

PTRTraprenovatie: PTRTraprenovatie, ingeschreven bij de KvK onder nummer 37163244. Bedrijf: Een Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep. Consument: Een Wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep. Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die PTRTraprenovatie voor of  ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht. 

Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is  overeengekomen. 

Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening. 

Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen PTRTraprenovatie en de wederpartij. 

Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en  PTRTraprenovatie 

Wederpartij: Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft  afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. Onder de  Wederpartij vallen zowel consumenten als bedrijven.

Werkingssfeer 

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten  tussen PTRTraprenovatie en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen  uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met  PTRTraprenovatie, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij  wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar  zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie  treden PTRTraprenovatie en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter  vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. 

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze  schriftelijk en uitdrukkelijk met PTRTraprenovatie zijn overeengekomen. 

Aanbiedingen en/of offertes 

Aanbiedingen en/of offertes worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij  spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. 

Aanbiedingen en/of offertes zijn gedurende 2 weken geldig. Aanbiedingen en/of offertes vervallen  wanneer deze termijn is verlopen. 

PTRTraprenovatie kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de  Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare  

opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel  daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of  offerte opgenomen aanbod dan is PTRTraprenovatie daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt  dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij PTRTraprenovatie anders  aangeeft. 

Een samengestelde prijsopgave verplicht PTRTraprenovatie niet tot levering van een deel van de in  de aanbieding en/of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de  Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen. 

Totstandkoming en duur overeenkomst 

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding  en/of offerte van PTRTraprenovatie. 

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst  anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Beide partijen kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de Overeenkomst beëindigen. Zowel Gosseling Groot Hendriks als VeiligDoen B.V. kunnen de samenwerkingsovereenkomst te allen  tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, opzeggen. 

Wijziging overeenkomst 

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering  noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt PTRTraprenovatie de  Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling  overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst. 

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip  van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. PTRTraprenovatie zal de Wederpartij  hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. 

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve  gevolgen zal hebben, zal PTRTraprenovatie de Wederpartij hierover van te voren inlichten. Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal PTRTraprenovatie daarbij  aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs.  Hierbij zal PTRTraprenovatie proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen. PTRTraprenovatie zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling  het gevolg is van omstandigheden die aan PTRTraprenovatie kunnen worden toegerekend. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en PTRTraprenovatie zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde  Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen. 

Montage 

De Wederpartij is verplicht voor de montage een stroominstallatie en – aansluiting beschikbaar te  stellen. 

De Wederpartij is verantwoordelijk en verplicht tenminste 1 werkdag voor de montage en tijdens de  montage er zorg voor te dragen dat de werkplaats vrij is van constructiewerkzaamheden en van  obstakels. 

Het Product wordt door PTRTraprenovatie op een door PTRTraprenovatie aangewezen plaats of  plaatsen gemonteerd. PTRTraprenovatie zal ten tijde van de aflevering zorg dragen voor het ter  beschikking stellen voldoende deskundig personeel. De Wederpartij zal zorg dragen voor zodanige  faciliteiten voor dit personeel, als redelijkerwijze door de PTRTraprenovatie daarvoor kunnen worden  verlangd.

Indien het noodzakelijk is dat voor de montage werkzaamheden door derden moeten worden  verricht, draagt de Wederpartij er zorgt voor dat alle noodzakelijke werkzaamheden tenminste 1  werkdag voor de montage gerealiseerd zijn. 

PTRTraprenovatie verricht uitsluitend de montage van het Product. Buiten de opdracht vallend  montage werk zal niet worden verricht. 

Na de montage zal in aanwezigheid van de Wederpartij een inspectie en beproeving plaatsvinden.  PTRTraprenovatie verbindt zich deskundig personeel ter beschikking te blijven stellen, totdat de  beproeving tot een voor beide partijen bevredigend resultaat heeft geleid. 

Na de montage en inspectie zal PTRTraprenovatie aan de Wederpartij gedurende één week  instructiepersoneel ter beschikking stellen om het personeel van de Wederpartij te instrueren  omtrent het gebruik, het onderhoud en de reparatie van het geleverde Product. Hiervoor brengt  PTRTraprenovatie het gebruikelijke uurtarief voor in rekening. 

Het voorgaande is niet van toepassing indien het gebruik, het onderhoud en de reparatie aan de  Wederpartij bekend is of geacht moeten worden bekend te zijn. 

Indien PTRTraprenovatie de montage door oorzaken buiten de schuld van PTRTraprenovatie niet  heeft kunnen verrichten, dan is PTRTraprenovatie niet verantwoordelijk voor de daaruit  voorvloeiende schade. In dit geval dient de Wederpartij zijn de kosten voor een nieuwe montage,  waaronder de voorrijkosten en de gemaakt uren, voor rekening van de Wederpartij. 

Annulering 

De Wederpartij heeft het recht de Overeenkomst te annuleren. 

In geval van annulering is de Wederpartij het volledige honorarium of een gedeelte van het  Honorarium verschuldigd. 

Indien de Wederpartij de Overeenkomst heeft geannuleerd na bevestiging van de opdracht, is de  Wederpartij 100% van het Honorarium verschuldigd exclusief de montagekosten. In geval van annulering drie werkdagen voor de montage zal PTRTraprenovatie tevens de  montagekosten in rekening brengen aan de Wederpartij. 

In geval van overmacht is de Wederpartij is niet verplicht het volledige of een gedeelte van het  Honorarium te voldoen. 

In geval de producten van persoonlijke aard zijn of op maat gemaakt zijn heeft de Wederpartij geen  recht op annulering en is de Wederpartij verplicht het volledige Honorarium te voldoen. 

Uitvoering overeenkomst 

PTRTraprenovatie zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen  van goed vakmanschap uitvoeren. 

PTRTraprenovatie heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De  toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk  uitgesloten. 

De Wederpartij aanvaardt uitdrukkelijk de mogelijkheid dat maatvoering 5% kan afwijken van  hetgeen oorspronkelijk overeengekomen was. 

PTRTraprenovatie heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft PTRTraprenovatie het recht om elk  uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang  deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is PTRTraprenovatie niet verplicht tot  uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft PTRTraprenovatie het recht de uitvoering  van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij  de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering  van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze  noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan PTRTraprenovatie.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft  PTRTraprenovatie het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die  worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij. 

De toepassing van artikel 7:404 BW van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

Prijzen en tarieven 

De prijzen en tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van  overheidswege, tenzij anders aangegeven. 

De prijzen en tarieven zijn {prijs_btw_overige} reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten  en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 

Van alle bijkomende kosten zal PTRTraprenovatie tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de  Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de  Wederpartij kunnen worden berekend. 

Wijziging honorarium, prijzen en tarieven 

Indien PTRTraprenovatie bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Honorarium, prijs of tarief  overeenkomt, dan is PTRTraprenovatie gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het  Honorarium, de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven. Indien PTRTraprenovatie het voornemen heeft het Honorarium, de prijs of het tarief te wijzigen, stelt  zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. 

Indien de verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na  het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke  verklaring ontbinden, tenzij: 

de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op PTRTraprenovatie rustende verplichting  ingevolge de wet; 

de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere  gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren; PTRTraprenovatie alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk  overeengekomene uit te voeren; 

bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal  worden verricht. 

De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het  sluiten van de Overeenkomst het Honorarium, de prijs of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de  Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de  Overeenkomst zal worden verricht. 

PTRTraprenovatie zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium,  de prijs of het tarief in kennis stellen. PTRTraprenovatie zal daarbij de omvang van en de datum  waarop de verhoging in zal gaan vermelden. 

Levering 

Levering vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat  het risico van de zaak over op de Wederpartij. 

De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter  hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt. Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert af te nemen of nalatig is met het  verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering  bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij, nadat  PTRTraprenovatie de Wederpartij hiervan op de hoogte heeft gesteld. 

De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter  beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld. 

Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met  het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor 

levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij. De  Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn. 

Leveringstermijnen 

Indien voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze  termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn. 

Indien PTRTraprenovatie gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn  voor de levering, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze aan PTRTraprenovatie heeft  verstrekt. 

Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Wederpartij PTRTraprenovatie schriftelijk in  gebreke te stellen, waarbij PTRTraprenovatie alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak  te leveren. 

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of  anderszins is gebleken dat PTRTraprenovatie zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal  nakomen. 

Uitvoeringstermijnen 

Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of  opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Indien PTRTraprenovatie gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn  voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Wederpartij deze  aan PTRTraprenovatie heeft verstrekt. 

Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Wederpartij PTRTraprenovatie schriftelijk in  gebreke te stellen, waarbij PTRTraprenovatie alsnog een redelijke termijn wordt geboden om  uitvoering te geven aan de Overeenkomst. 

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer uitvoering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins  is gebleken dat PTRTraprenovatie zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. 

Risico-overgang 

De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van  de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van PTRTraprenovatie. 

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de  Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf over op het moment  waarop zaken aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking  staan. 

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de  Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij in de hoedanigheid als Consument over op het moment  waarop zaken in de macht van de Wederpartij in de hoedanigheid als Consument of een door de  Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht. 

Betaling 

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door PTRTraprenovatie aangewezen  bankrekening of in contanten op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is  overeengekomen. Overmaking kan plaats vinden middels een online betaalsysteem, pinautomaat of  factuur. 

Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden. 

Betaling achteraf dient te geschieden binnen 3 dagen voor montage of direct na montage of direct na  oplevering van dienst na de factuurdatum, op een door PTRTraprenovatie aan te geven wijze en in de  valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen. 

De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde  tegenvordering in mindering te brengen.

PTRTraprenovatie en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in  evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen,  moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst  zijn vastgesteld. 

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Na het verstrijken van 3 dagen voor montage of direct na montage of direct na oplevering van dienst  na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De  Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente  verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. 

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van  PTRTraprenovatie en de verplichtingen van de Wederpartij jegens PTRTraprenovatie onmiddellijk  opeisbaar. 

Incassokosten 

Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan  komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de  Wederpartij. 

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft PTRTraprenovatie, voor zover de  Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het  Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een  vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere  factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is. 

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft PTRTraprenovatie, voor zover de  Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane  vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten. Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft PTRTraprenovatie pas  recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat PTRTraprenovatie de  Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande  factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen. 

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van  de Wederpartij. 

Eigendomsvoorbehoud 

Alle door PTRTraprenovatie in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van  PTRTraprenovatie totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd  deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan. 

Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere  en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de  nakoming. 

Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen  onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze  bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf. 

Opschorting 

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt,  heeft PTRTraprenovatie het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te  schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover  de tekortkoming dat rechtvaardigt. 

Voorts is PTRTraprenovatie bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien: na het sluiten van de Overeenkomst PTRTraprenovatie omstandigheden ter kennis zijn gekomen die  goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de  voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst  onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van  PTRTraprenovatie kan worden gevergd. 

PTRTraprenovatie behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen. 

Ontbinding 

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet  behoorlijk nakomt, is PTRTraprenovatie bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te  ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. Voorts is PTRTraprenovatie bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden,  indien: 

na het sluiten van de Overeenkomst PTRTraprenovatie omstandigheden ter kennis zijn  gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal  nakomen; 

de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor  de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of  onvoldoende is; 

door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van PTRTraprenovatie kan  worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen  condities zal nakomen; 

zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst  onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet  van PTRTraprenovatie kan worden gevergd; 

de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van  betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt,  geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom; de Wederpartij onder curatele wordt gesteld; 

de Wederpartij komt te overlijden. 

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van PTRTraprenovatie op de  Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. 

Indien PTRTraprenovatie de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is  PTRTraprenovatie niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de  door PTRTraprenovatie geleden schade. 

Overmacht 

Een tekortkoming kan niet aan PTRTraprenovatie of de Wederpartij worden toegerekend, daar de  tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer  geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het  nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien. 

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet  en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien,  waarop PTRTraprenovatie geen invloed kan uitoefenen en waardoor PTRTraprenovatie niet in staat is  de verplichtingen na te komen. 

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting,  brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog,  verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen,  stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan 

arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt  belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door PTRTraprenovatie in  redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd. 

PTRTraprenovatie heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die  (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat PTRTraprenovatie zijn  verbintenis had moeten nakomen. 

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch  gehouden tot enigerlei schadevergoeding. 

Zowel PTRTraprenovatie als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht  voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze  periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met  onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te  ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt PTRTraprenovatie zich het recht voor  om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval  van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te  ontbinden. 

Indien PTRTraprenovatie ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de  Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het  nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is PTRTraprenovatie gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De  Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke  Overeenkomst. 

Garanties 

Indien het geleverde Product en/of de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal  PTRTraprenovatie, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze  vervanging of herstelling. 

Een product kan nimmer geruild of teruggebracht worden. Indien de wederpartij een product ruilt of  terugbrengt, zal er nimmer compensatie plaatsvinden. 

PTRTraprenovatie verstrekt ten aanzien van de volgende gevallen geen garantie: kleur en kleurbehandelingen 

Aansprakelijkheid 

De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de  Wederpartij. PTRTraprenovatie is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door  bewuste roekeloosheid of opzet van PTRTraprenovatie. 

PTRTraprenovatie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen  gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de  Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is  toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW. 

PTRTraprenovatie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat  PTRTraprenovatie is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige  gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor PTRTraprenovatie kenbaar behoorde te zijn. Indien PTRTraprenovatie aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid  van PTRTraprenovatie beperkt tot maximaal € 500 of tot het bedrag waarop de door  PTRTraprenovatie aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat  PTRTraprenovatie overeenkomstig de verzekering draagt. 

PTRTraprenovatie is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van  de door PTRTraprenovatie ingeschakelde derden. 

De Wederpartij dient de schade waarvoor PTRTraprenovatie aansprakelijk kan worden gehouden, zo  spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan 

PTRTraprenovatie te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze  schade. 

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens PTRTraprenovatie vervalt binnen één jaar nadat de  Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had  kunnen zijn. 

Vrijwaring 

De Wederpartij vrijwaart PTRTraprenovatie voor eventuele aanspraken van derden, die in verband  met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien PTRTraprenovatie door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden  PTRTraprenovatie zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van  PTRTraprenovatie en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij. 

Verjaringstermijn 

Voor alle vorderingen jegens PTRTraprenovatie en de door PTRTraprenovatie (eventueel)  ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn  van één jaar. 

Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van  de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van  twee jaar nadat de Wederpartij PTRTraprenovatie ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde  zaak. 

Intellectuele eigendom 

PTRTraprenovatie behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van  de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. 

PTRTraprenovatie behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden  toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk  informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 

Geheimhouding 

Zowel PTRTraprenovatie als de Wederpartij zijn verplicht om gedurende de looptijd en na  beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden  betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze  vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers,  cliënten, Opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen. 

Privacy en cookies 

De gegevens en informatie die de Wederpartij aan PTRTraprenovatie verstrekt, zal PTRTraprenovatie zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. 

Bij het bezoeken van onze website kan PTRTraprenovatie informatie van de Wederpartij over het  gebruik van de website verzamelen door middel van cookies. 

De informatie die PTRTraprenovatie verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische  doeleinden worden gebruikt. 

PTRTraprenovatie mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in  het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht. Het is PTRTraprenovatie niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te  verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken. 

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak PTRTraprenovatie gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en PTRTraprenovatie zich ter zake  niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht  van verschoning, dan is PTRTraprenovatie niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. 

Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige  schade die hierdoor is ontstaan. 

De Wederpartij gaat akkoord dat PTRTraprenovatie de Wederpartij voor statistisch onderzoek of  klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor  onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken. 

PTRTraprenovatie behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij  geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database. 

Nieuwsbrief 

De Wederpartij kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief. 

De nieuwsbrief houdt de Wederpartij op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente  ontwikkelingen. 

De Wederpartij ontvangt de nieuwsbrief per post en per mail. 

De Wederpartij kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De  Wederpartij zal dan geen berichten meer ontvangen. 

Klachtenregeling 

Indien de Wederpartij een klacht heeft omtrent het Product kan de Wederpartij aan  PTRTraprenovatie een klacht indienen. 

De Wederpartij dient een klacht binnen twee weken bij PTRTraprenovatie in te dienen na het  moment waarop de Wederpartij kennis nam van het bestaand van de klacht. PTRTraprenovatie behandelt alle klachten vertrouwelijk. 

PTRTraprenovatie zal er naar streven de klacht binnen 14 werkdagen af te handelen. 

Toepasselijk recht en geschillen 

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij PTRTraprenovatie partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht  van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt  uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft. 

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 

Geschillen tussen PTRTraprenovatie en de Wederpartij zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de  bevoegde rechter in het arrondissement Limburg, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 

Vindplaats 

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 37163244.